CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Uzņemšana

Uzņemšanas noteikumi

IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANAS KĀRTĪBA


1.   Uzņemšanas noteikumi Cēsu Valsts ģimnāzijā izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 31.panta 2. un 41.punktu un Ministru kabineta 13.10.2015. noteikumiem Nr.591 „Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi”.
2.    7. un 10.klašu komplektu un uzņemamo izglītojamo skaitu nosaka, pamatojoties uz Cēsu novada domes lēmumu un Cēsu Valsts ģimnāzijas direktores rīkojumu.
3.     Izglītojamo uzņemšanu Cēsu Valsts ģimnāzijā organizē uzņemšanas komisija, kuru apstiprina ģimnāzijas direktore.
4.    Lai izglītojamo pieteiktu izglītības iestādē, vecāki vai izglītojamais, kas vecāks par 18 gadiem, iesniedz direktoram adresētu iesniegumu, tajā norādot šādas ziņas: izglītojamā vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese mācību laikā, deklarētā dzīvesvieta, izvēlētā programma. Iesniegumam pievieno izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, medicīnas karti (026/u veidlapa), dzimšanas apliecības kopiju.
5.    Izglītojamo uzņemšana 7.klasēs notiek konkursa kārtībā, ņemot vērā izglītojamo zināšanas valsts pamatizglītības standarta apguvē, t.i., 6.klases pirmā semestra liecību un pārbaudes darbu rezultātus latviešu valodā un matemātikā.
6.    Iestājoties 7.klasē, tiek ņemts vērā gada vērtējums 6.klases liecībā šādos mācību priekšmetos: latviešu valodā un literatūrā, svešvalodā, matemātikā, dabaszinībās, informātikā, vēsturē.
7.    Izglītojamo uzņemšana 10.klasē notiek konkursa kārtībā, ņemot vērā 9.klases Apliecības par pamatizglītību sekmju izrakstu, kura vidējais vērtējums mācību priekšmetos nav zemāks par 6 ballēm.
8.    Ārpus konkursa 7. un 10.klasē tiek uzņemti izglītojamie:
8.1.     kuri iepriekšējos divos mācību gados ieguvuši godalgotas vietas novada, reģiona un valsts mācību priekšmetu olimpiādēs;
8.2.    10.klases izglītojamiem, kuru zināšanas Apliecībā par pamatizglītību sekmju izrakstā visos mācību priekšmetos novērtētas ar 7 – 10 ballēm;
9.    Iestājoties 10.klasē, tiek ņemts vērā vērtējums 9.klases sekmju izrakstā par pamatizglītību šādos mācību priekšmetos: matemātikā, latviešu valodā un literatūrā, svešvalodās, fizikā, ķīmijā, bioloģijā, vēsturē, ģeogrāfijā un valsts pārbaudes darbos.
10.    Izglītojamo uzņemšana 8., 9., 11. un 12.klasē notiek konkursa kārtībā, ņemot vērā liecību vai mācību sasniegumu vērtējumu izrakstu un iestājpārbaudījumu rezultātus atbilstoši izvēlētajai izglītības programmai.
11.    Lēmumu par izglītojamā uzņemšanu pieņem piecu dienu laikā pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.
12.    Izglītojamam, kurš pēc dokumentu iesniegšanas nav uzņemts izglītības iestādē, pēc viņa pieprasījuma izsniedz uzņemšanas komisijas protokola izrakstu.
13.    Izglītojamo uzņem izglītības iestādē noteiktā klasē un izglītības programmā ar direktora rīkojumu.