CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Normatīvie dokumenti

Vecākiem

Cien. vecāki

  • Saskaņā ar 2011.gada 1.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.89 „Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi” lūdzam vecākus informēt  klašu audzinātājus, vai ierakstīt e-klase vecāku profilā, par bērna mācību stundu kavējumiem līdz attiecīgās dienas plkst.10:00, norādot datumus, kavējumu iemeslu. Ja šāda informācija nebūs saņemta, klases audzinātāja pienākums ir nekavējoties noskaidrot neattaisnoto kavējumu iemeslus.
  • Vispārēja informācija vecākiem atrodama Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapā http://www.izm.gov.lv/lv/vecakiem