CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

60-tie gadi

1960. gads

    Abzalons Kārlis
    Akmentiņa Inta
    Akmentiņš Jānis
    Apine Māra
    Avots Uldis
    Āze Valda
    Bambāns Vladislavs
    Bambe Sarma
    Bambelovskis Ludis
    Bekiša Leokādija
    Bendere Ērika
    Bērziņa Dzintra
    Bērziņa Gunta
    Bērziņa Lilita
    Bērziņa Modrīte
    Bērziņa Teiksma
    Bērziņš Mārtiņš
    Bisniece Dzidra
    Blāķe Ilze
    Blūms Arnolds
    Desaine Zaiga
    Dreimanis Jānis
    Dubkovs Jānis
    Dubulte Irēna
    Eglīte Rūdolfs
    Eglīte Solveiga
    Ezergailis Artūrs
    Freiberga Anita
    Ģediņš Miķelis
    Ģēģere Ruta
    Ģēģers Aldis
    Goba Dace
    Granape Regīna
    Grīnberga Aija
    Grīnberga Maija
    Grīnbergs Jānis
    Grundule Ilga
    Ieviņš Viesturs
    Indriķe Edīte
    Inkulis Andrejs
    Irmejs Andris
    Jakoba Melita
    Jansone Nellija
    Jaunzemis Ārija
    Jēkabsone Ilga
    Kalēja Zaiga
    Karavics Juris
    Karlsone Ausma
    Ķerpe Vija
    Ķirsis Andris
    Kriķis Vilnis
    Krūmiņa Ināra
    Krūmiņa Ināra
    Kuplis Juris
    Lāce Zigfrīds
    Lapkase Maija
    Lapkasis Juris
    Laure Ilona
    Lazdāns Voldemārs
    Lazdiņa Elga
    Liepiņa Rasma
    Liepiņa Ruta
    Liepiņa Vija
    Mazpolis Imants
    Meščenkova Līvija
    Metāla Maija
    Misiņa Daina
    Nadzīte Daiga
    Nadzīte Sarmīte
    Namniece Irēna
    Neimane Maija
    Nesaule Maija
    Ošiņš Ēriks
    Paegle Aivars
    Pogulis Guntis
    Puriņa Biruta
    Putniņa Baiba
    Radziņa Gunta
    Rasmane Viktorija
    Raudiņš Harijs
    Rinķe Ērika
    Seisums Vilnis
    Sidrēvica Beāte
    Sitniks Ivars
    Sniedze Indra
    Spila Dzintra
    Šulce Solveiga
    Svārpstone Rudīte
    Tīlena Daina
    Ūdris Andris
    Vasiļevska Ilga
    Veismane Ruta
    Veiss Ojārs
    Veldre Malda
    Velvele Ilze
    Vietniece Māra
    Viscickis Valerians
    Vītoliņa Velga
    Žagare Vija
    Zandberga Skaidrīte
    Zariņa Inese
    Zemīte Anita
    Zemmere Elga
    Žukovs Vitolds

1961.gads

    Ādmine Sandra
    Andrējeviča Maija
    Bāliņa Māra
    Bērziņa Aida
    Biezā Rudīte
    Birziete Daina
    Blats Aivars
    Blumberga Gaida
    Brants Valters
    Briede Daina
    Bušs Gunārs
    Čandere Maiga
    Čuprānova Valentīna
    Desmitniece Kate
    Dzintars Uldis
    Eglītis Jānis
    Ērkšķis Juris
    Gaigals Ansis
    Gailīte Benita
    Grabe Anita
    Graudiņš Aivars
    Grīnberga Ieva
    Holandere Ināra
    Ieviņa Maija
    Jaunozola Ināra
    Kalāce Māra
    Kalējs Vilnis
    Kaniņa Līga
    Kazaine Biruta
    Krūmiņa Laima
    Kūlīte Daina
    Kurzemniece Vija
    Laužone Biruta
    Lazdiņa Anita
    Lejiņa Ilze
    Liepiņa Ausma
    Liepiņa Drosma
    Liepiņš Jānis
    Lūse Aija
    Magons Jānis
    Mārtinsone Līze
    Matīss Jānis
    Meiere Ilze
    Moore Dace
    Ozola Maija
    Ozoliņš Ansis
    Pareščius Biruta
    Pēterēna Līga
    Picka Dzintra
    Pinnis Raimonds
    Plociņa Lolita
    Pošiva Velga
    Pranckēviča Laima
    Priede Sarma
    Puķītis Alfons
    Rauziņa Anda
    Rencis Raimonds
    Rozenbergs Pēteris
    Rudzītis Edmunds
    Rugāja Maruta
    Rukliša Maija
    Ruskule Māra
    Rutkovskis Staņislavs
    Salavejs Aldis
    Šamovska Rasma
    Saulīte Dagnija
    Šausme Rasma
    Šekava Ilze
    Sidrēvics Ludvigs
    Skrastiņa Malda
    Skrastiņš Kārlis
    Slaidiņš Uldis
    Šmits Aivars
    Spilva Inta
    Šteinbergs Aivars
    Strautāns Imants
    Svensone Skaidrīte
    Uškaurs Jānis
    Vaivars Ivars
    Veinberga Astrīda
    Veise Ināra
    Vīna Taiga
    Žagare Maija
    Zālīte Vita
    Zītare Inese
    Zommere Ilze
    Zvirbule Gunta

1962. gads

    Ābeltiņa Dzintra
    Adere Aija
    Andreicēna Zinta
    Bāliņa Zinta
    Bandere Velta
    Bērziņa Dace
    Blūme Elga
    Boze Zaiga
    Boža Inese
    Brante Dzintra
    Brante Zigrīda
    Celma Silvija
    Cielēns Dainis
    Dābola Edīte
    Dāvidsone Gunta
    Drūģe Inta
    Dubults Gaidis
    Dzirne Ināra
    Fišere Brigita
    Freimane Velga
    Gaile Gaida
    Grabe Zeltīte
    Grāmatnieks Kārlis
    Grigore Skaidrīte
    Ģēģere Anita
    Jēpe Laima
    Kākulis Andrejs
    Kalme Ingrīda
    Kārkliņa Anna
    Kārkliņa Nellija
    Kazerovskis Jānis
    Kokarēviča Erna
    Kovaļenko Irma
    Krieviņš Guntis
    Laiviņa Varīte
    Lancs Jūlijs
    Lakšēvica Maija
    Latere Ligita
    Lemba Jānis
    Līce Ilze
    Liepa Ruta
    Lukaižis Māris
    Lūse Dzintra
    Mardaka Līga
    Matule Anita
    Mazule Anita
    Mazulis Imants
    Mazzālīte Gunta
    Meijiņa Dace
    Miesniece Māra
    Mīļais Uldis
    Mirkša Ināra
    Miška Līvija
    Oša Dzintra
    Ozoliņš Valdis
    Pabērzs Aivars
    Parkova Lilija
    Peičs Atis
    Penka Dzintra
    Pētersons Gotfrīds
    Plauka Velga
    Plūce Ruta
    Purava Maija
    Radziņa Rasma
    Ramane Elga
    Ratsepa Dzintra
    Rinķe Velta
    Rumpīte Dzintra
    Skrastiņa Anda
    Šēniņš Andris
    Taškina Tatjana
    Tivums Ēriks
    Tomsons Modris
    Treimane Aina
    Trumpe Baiba
    Vagale Baiba
    Vagale Vita
    Vainovska Dace
    Vasile Māra
    Veinberga Laima
    Veinberga Rita
    Vīgante Dzintra
    Vīksne Vija
    Viscicka Marija
    Vītiņš Ivars
    Vītola Solveiga
    Zālītis Juris
    Zariņa Gita
    Zeilārs Ģirts
    Zirnis Miķelis
    Zirnīte Dzintra

1963. gads

    Bergmane Mirdza
    Berna Dzidra
    Blaua Anita
    Ceriņa Vija
    Eglītis Laimonis
    Grudulis Andris
    Jakobsons Juris
    Jansone Dace
    Jansons Edijs
    Kivleniece Ligita
    Kraukle Aiva
    Maļenkova Marija
    Meiere Ruta
    Oļehnoviča Ģertrūde
    Ošiņa Dace
    Rācene Ilga
    Romanova Baiba
    Saukuma Anda
    Segliņa Elza
    Sīmanis Juris
    Sviestiņa Rita
    Veinberga Sarmīte
    Ziediņš Kārlis
    Zviedre Laima
    Ādmine Vēsma
    Ādminis Ģirts
    Apsīte Valda
    Bierands Pauls
    Birkenfelds Arnolds
    Blūma Māra
    Dzilna Dace
    Eižvertiņa Anna
    Gulbe Ilze
    Kaliksons Jānis
    Kaspare Ligita
    Katlapa Aina
    Lipko Ruta
    Martinsons Harijs
    Ozoliņa Ausma
    Pranckēviča Māra
    Sebre Gunta
    Skrastiņa Maruta
    Šķerberga Rudīte
    Vilders Andris
    Vizulis Harijs
    Biteniece Ilze
    Gailis Jānis
    Gaša Rita
    Grauds Māris
    Krasts Andris
    Ločmele Valentīna
    Mackēviča Jautrīte
    Mardaka Ruta
    Mazpole Maiga
    Ozoliņa Dzintra
    Pētersone Aija
    Pinnis Indulis
    Proknere Inta
    Rozenbergs Ansis
    Skrastiņš Ritums
    Škarste Mirdza
    Veldre Īvis
    Zīrāka Rasma

1964. gads

    Apinis Vilnis
    Auziņa Dzintra
    Belova Alda
    Bergs Andris
    Brakše dace
    Braukšs Jānis
    Brīdiņa Gundega
    Bulvīte Mārīte
    Cerbulis Andrejs
    Dreimanis Andrejs
    Dubaņevičs Alfrēds
    Dubkovs Edgars
    Dubkovs Jānis
    Dzintare Mudīte
    Eglīte Vija
    Eizāns Jānis
    Gaņģis Jānis
    Grāvere Līvija
    Grīnbergs Juris
    Grosbergs Jānis
    Grūbe Indulis
    Hāna Māra
    Indāne Vija
    Jakabsons Romans
    Kalniņa Biruta
    Kalniņa Mudīte
    Kārkliņa Dzintra
    Kauliņa Ruta
    Ķepe Dzintra
    Ķevere Ruta
    Korpa Dzintra
    Kreitūze Vija
    Kriķis Juris
    Lapsa Anita
    Leingarde Silvija
    Liepiņš Andrejs
    Lūse Dace
    Melbārde Mārīte
    Metsaots Vilnis
    Nordens Andris
    Oliņa Solveiga
    Orbidāne Ārija
    Ose Inese
    Ozols Arnis
    Peiča Raita
    Reitāls Valdis
    Rudzītis Jānis
    Rūtiņa Daina
    Sakne Ludis
    Saulīte Ieva
    Siņicins Vladimirs
    Skrastiņš Juris
    Strazdiņš Gaidis
    Tauriņa kaiva
    Tūtere Dzintra
    Vilciņa Sarmīte
    Vīlipa Anna
    Vilnītis Margots
    Vītiņa Ira
    Vītiņa Valda
    Zandersons Aivars
    Zazīte Līga
    Zirģele Anita

1965. gads

    Apine Elga
    Auziņa Raita
    Barisa Alda
    Bēziņa Mārīte
    Bušs Leopolds
    Celma Linda
    Dreibergs Pēteris
    Drone Dagnija
    Eglīte Maija
    Eglīts Māris
    Elksnīte Anita
    Ezergailis Arturs
    Harjo Andrejs
    Indāne Dzintra
    Jēkabsons Laimonis
    Kalējs Jānis
    Kalve Otīlija
    Kārkliņa Daina
    Kārkliņa Inta
    Kārkliņš Andrejs
    Kazerovska Sarmīte
    Klagiša Gunta
    Krastiņa Gaida
    Krastiņš Jēkabs
    Krastiņš Valdis
    Lipko Mārīte
    Mardaka Daina
    Mardaka Ida
    Mazule Rudīte
    Miķelsone Maija
    Nesaule Sarmīte
    Novika Antonija
    Paeglīte Regīna
    Pakulis Vilnis
    Pļaviņš Juris
    Reinsone Daina
    Ribickijs Leonīds
    Rižikova Valentīna
    Rudene Līga
    Seisuma Dainuvīte
    Sīle Maija
    Siliņa Sarmīte
    Skrastiņš Jānis
    Smirnova Diāna
    Strade Vaira
    Strazdiņš Uldis
    Turlaja Antonija
    Ustinova Ludmila
    Veiss Sarmīte
    Zaķe Aida

1966. gads

    Adamoviča Malda
    Apsītis Edvīns
    Arāja Anda
    Arnts Raitis
    Artimovičs Valdis
    Ašmane Ilze
    Auziņa Ausma
    Avots Māris
    Bambāne Biruta
    Bambe Astrīda
    Bārda Oskars
    Bebrišs Aivars
    Beitāne Dagmāra
    Bērziņa Anita
    Bērziņa Dzintra
    Bērziņa Ieva
    Bidere Taiga
    Bieziņa Anita
    Bisnieks Jānis
    Botāne Alise
    Boze Klāra
    Brunēvics Jānis
    Brūkss Jānis
    Burmistrova Vineta
    Cipulis Jānis
    Ciukša Ginta
    Cunskis Jānis
    Dricka Andrejs
    Dubicka Mirdza
    Dubova Anita
    Dubulte Ērika
    Dzērve Daile
    Ezergaile Dzintra
    Feldmane Rūta
    Frīdenfelde Dace
    Gaile Ilga
    Gailītis Dzintars
    Glavāne Skaidrīte
    Goba Ansis
    Grabe Mārīte
    Grandovska Ārija
    Grinvalde Ligija
    Grustiņš Juris
    Grūbe Ansis
    Guitāns Jānis
    Gustāne Elizabete
    Hāna Anna
    Ivašins Viktors
    Jēgere Baiba
    Jonāsa Pārsla
    Jukuma Māra
    Jukāms Dzintars
    Jukums Ints
    Kalējis Udo
    Kalniņš Ludis
    Kameņeva Irēna
    Kameņeva Tamāra
    Kārkliņa Daila
    Kerliņa Mirdza
    Kiršteins Aleksandrs
    Kļaviņš Māris
    Klūga Vija
    Konsts Imants
    Krievs Inesis
    Ķezika Marija
    Laganovska Ināra
    Laiva Lauma
    Leimanis Andrejs
    Ļepnova Viktorija
    Līdmanis Tālis
    Liepiņš Dainis
    Lietuviete Biruta
    Lisovskis Juris
    Lubūzis Gunārs
    Lucava Skaidrīte
    Majore Inese
    Makārova Marita
    Malaka Zaiga
    Martiņuks Ansis
    Mauriņa Anita
    Mauriņa Ligita
    Mazapšs Juris
    Mazzālīte Dace
    Mārtinsone Ārija
    Melbārdis Andrejs
    Melderis Valērijs
    Mellēns Valdis
    Mesla Modra
    Metāls Juris
    Midžialo Jānis
    Millere Anita
    Millere Mārīte
    Mora Valda
    Naudišs Voldemārs
    Neidere Anita
    Neimane Vija
    Ozola Dace
    Ozola Ērika
    Ozoliņš Andis
    Ozoliņš Ansis
    Ozols Uldis
    Pabērza Ligita
    Paegle Ilga
    Pavārs Jānis
    Peičs Jānis
    Pētersone Laimdota
    Pētersone Ritma
    Picka Guntis
    Pinne Anita
    Plauks Helmuts
    Pošivs Imelda
    Priede Teiksma
    Proškovičs Modris
    Puravs Arnis
    Puriņa Dzintra
    Radziņa Ligija
    Ratsepa Zaiga
    Ravina Daina
    Robītis Ivars
    Ruka Līga
    Runce Līga
    Salna Gunta
    Šalgunova Valija
    Sarkanais Aivars
    Siliniece Aisma
    Silniece Ilze
    Siņicins Anatolijs
    Siņicins Andrejs
    Sirmā Aija
    Skumliņš Andrejs
    Šķipsna Baiba
    Slapjuma Rūta
    Šleija Aija
    Šnē Malda
    Sniedze Jānis
    Smilta Dace
    Smukule Daina
    Sproģis Ēriks
    Spunde Mārīte
    Stabiņa Zaiga
    Staņķe Astrīda
    Štālberga Anita
    Štībele Biruta
    Strause Dagnija
    Strautmanis Māris
    Strazdiņa Malda
    Strazdiņa Rasma
    Strazdiņš Raitis
    Strēle Silvija
    Supe Viesturs
    Tetere Māra
    Tina Vita
    Trēgere Guna
    Valaite Gunta
    Vārpiņa Anita
    Ventere Mārīte
    Vikšere Ludmila
    Zāmuēlis Jānis
    Zande Jānis
    Zēģele Laima
    Zubova Māra
    Zute Ilze
    Zvaigznīte Astrīda

1968. gads

    Abzalone Ilga
    Aļļe Ligita
    Amats Uldis
    Apine Daina
    Belruse Aina
    Benders Ervīns
    Bērziņa Anita
    Bērziņa Baiba
    Bērziņa Daina
    Bērziņš Egils
    Bormanis Elmārs
    Buka Baiba
    Borovika Dzintra
    Brēdermane Andra
    Britāls Guntars
    Brože Inguna
    Čilipans Apolinars
    Daškeviča Svetlana
    Driķe Mairuta
    Dubovika Irisa
    Dūda Dace
    Ertmane Sarma
    Freibergs Atis
    Ģenģere Anda
    Grāvīte Ilze
    Inkule Ieva
    Jansons Kārlis
    Kalniņš Andis
    Kārkliņš Dzintars
    Ķevere Sarmīte
    Kimerāls Vilnis
    Kļaviņš Tālivaldis
    Krastiņš Juris
    Krastiņš Mārtiņš
    Kreitāle Rita
    Kreitūze Daina
    Lapiņš Inesis
    Lauga Dace
    Lezdiņa Iveta
    Liberts Guntis
    Līcīte Inese
    Lubūze Dace
    Luste Vilnis
    Mazīte Ligita
    Mergupe Maija
    Miezītis Guntis
    Miezītis Modris
    Nesaule Anita
    Odiņa Vineta
    Odziņš Dainis
    Ozoliņa Daina
    Ozoliņa Daina
    Ozoliņš Druvis
    Ozoliņš Jānis
    Ozolkāja Ligita
    Ozols Jānis
    Pētersone Pārsla
    Priedītis Dainis
    Pundure Zenta
    Pupčenoka Dina
    Purviņa Lauma
    Rasa Silvija
    Ravina Dzintra
    Rikmanis Andris
    Ronis Māris
    Roze Tamāra
    Rudzīte Māra
    Sālījuma Maija
    Saulītis Jēkabs
    Skrastiņš Jānis
    Šmagre Rita
    Smiltēns Indulis
    Sniedze Astrīda
    Šrēdere Ilga
    Stūrnieks Edgars
    Tērmanis Valdis
    Trupavnieks Vilnis
    Urbanoviča Ārija
    Vētra Andris
    Vītoliņš Guntis
    Volte Baiba
    Zaharova Erna
    Zanne Juris
    Zariņa Ilze
    Zvirbule Māra

1969. gads

    Apine Lauma
    Auziņa Indra
    Balkāje Ilze
    Bērziņa Anita
    Bērziņa Benita
    Bērziņa Guna
    Bērziņa Līga
    Bērziņa Malda
    Bērziņa Māra
    Bērziņa Teika
    Briede Dzintra
    Briedis Jānis
    Brūniņa Lidija
    Čakāne Nellija
    Cepurītis Egils
    Cimdiņa Ilze
    Dāvidsone Gunta
    Dimbele Valentīna
    Dulēvica Velta
    Dzenža Druvis
    Federe Gaida
    Gailītis Igors
    Gārša Baiba
    Glāzītis Andris
    Gradovska Anita
    Grandovska Vija
    Graudiņa Lija
    Grāvīte Ieva
    Grīnberga Ilga
    Grīnbergs Leonīds
    Grīviņa Dace
    Ieviņa Rūta
    Ivanova Ņina
    Jāgers Jānis
    Jāņkalne Māra
    Jankovska Māra
    Jansone Daina
    Jansone Daina
    Jansone Līga
    Jaunzema Ilga
    Jurģēns Jānis
    Juris Oskars
    Jurjāns Andrejs
    Kārkliņš Zigmunds
    Keiša Ināra
    Ķekse Līga
    Kerliņš Aivars
    Ķibere Diana
    Klagišs Arvīds
    Kļaviņa Daina
    Kļaviņa Laimdota
    Kļaviņš Guntars
    Kļaviņš Jānis
    Korņehova Zinaida
    Kozlovska Marija
    Kreitūzis Artūrs
    Krieviņa Astrīda
    Krivāne Olga
    Krūmiņš Aldis
    Krumberga Ieva
    Lāce Gundega
    Lazdiņa Līga
    Liepiņa Līga
    Likuma Dagnija
    Magons Kārlis
    Maļinovska Anete
    Maurīte Guna
    Medne Alda
    Meistare Ruta
    Meldere Maija
    Menca Brigita
    Miķelsone Māra
    Miklāvs Aigars
    Morozs Andris
    Morozs Guntis
    Muižnieks Andis
    Nokalne Gunta
    Nolberga Anita
    Odiņa Daina
    Opmanis Mārtiņš
    Ozola Māra
    Ozoliņa Emerita
    Ozoliņa Inese
    Pakalniete Elga
    Pētersons Andris
    Pētersons Guntis
    Pote Valda
    Prindulis Gunārs
    Ravinskis Raitis
    Riekstiņa Ruta
    Riža Dace
    Rudzītis Andris
    Šakuma Anita
    Savins Viktors
    Sermuliņa Gunta
    Šimanele Mairita
    Štabe Ārija
    Strads Ģirts
    Strause Zigrīda
    Streistermane Rūta
    Toča Astra
    Trauberga Baiba
    Treimane Vija
    Veģeris Jevgenijs
    Vērse Mārīte
    Vīgante Inta
    Zaļā Astrīda
    Zeile Anna
    Zīraks Valters
    Zommere Agra
    Zušmanis Inesis
    Zvīne Velga