CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

50-tie gadi

1950. gads

    Andža Aija
    Apine Ārija
    Augusts Edgars
    Auseklis Ojārs
    Balode Ausma
    Balode Marta
    Balodis Jānis
    Baltgalve Irma
    Barbaka Daina
    Barbars Ainis
    Barbars Jānis
    Bēniņš Ilgvars
    Bērziņa Līga
    Bērziņa Rita
    Bērziņš Imants
    Bērziņš Jānis
    Bērziņš Vairis
    Biernis Valdemārs
    Bite Gunārs
    Bluķe Anna
    Brante Ilga
    Brēmanis Aleksandrs
    Bremze Guna
    Brengmanis Jānis
    Buholca Valda
    Buņķis Tadeušs
    Cāle Ilga
    Cauka Ivars
    Ceriņa Zigrīda
    Ceriņš Artūrs
    Ciekure Rasma
    Cimbēna Jausma
    Dalbiņš Haralds
    Dance Skaidrīte
    Dancis Dzintars
    Dančauska Ilga
    Driba Maija
    Dzirnekle Melānija
    Džindža Imants
    Eglīte Biruta
    Eglīte Skaidrīte
    Engere Aina
    Erdmanis Gunārs
    Freimuts Laimons
    Gailītis Jānis
    Glaube Aina
    Glāzere Mudīte
    Goris Aivars
    Grabovska Marta
    Grīnbergs Raimonds
    Grīviņš Ēriks
    Grūslis Uldis
    Gruzdiņa Helga
    Holcmanis Juris
    Holsts Harijs
    Horoševskis Kārlis
    Jānelsiņš Jānis
    Jansons Viktors
    Johansons Dzintars
    Johansons Ojārs
    Jostsone Ilga
    Jundze Rita
    Kaktiņš Juris
    Kalniņa Ruta
    Kaņeps Voldemārs
    Karitons Jānis
    Kazerovskis Kārlis
    Klāvs Jānis
    Kļaviņa Dzidra
    Korpa Ināra
    Krieva Gundega
    Krieviņš Tālivaldis
    Kriķis Centis
    Krūklīte Ināra
    Krūma Izolde
    Krūze Dzidra
    Kvelde Jānis
    Ķikuta Meta
    Ķikute Dzidra
    Ķipēns Harijs
    Ķīsis Imants
    Laiva Velta
    Ledaunieks Uldis
    Lukša Alfreds
    Mārtinsone Ausma
    Mastiņš Ojārs
    Matveja Ausma
    Matvejs Ēriks
    Meiunte Ausma
    Meiunte Vilma
    Melngaile Dzidra
    Miške Erna
    Mucenieks Jānis
    Nīgalis Jūlijs
    Oinas Erna
    Ošiņa Monta
    Oškalna Skaidrīte
    Ozola Ārija
    Ozoliņa Gunta
    Ozoliņa Valda
    Ozols Gints
    Paukēna Zigrīda
    Pavlova Elza
    Peičs Emīls
    Pētersons Jānis
    Pinnis Viesturs
    Plaudis Uldis
    Pliķēna Aina
    Priede Skaidrīte
    Raga Laimdota
    Rāviņš Jānis
    Reķe Laima
    Riekstiņa Vita
    Rode Aina
    Rodovica Ina
    Rodovice Elga
    Rone Vizma
    Rozenfelds Juris
    Rozentāle Ērika
    Rubīna Felicita
    Saulīte Milda
    Sautiņš Gunārs
    Sedlenieks Gunars
    Seisuma Ārija
    Sējējs Egils
    Sērmūksle Mirdza
    Sietiņsone Biruta
    Siliņš Oskars
    Sisenis Uldis
    Smurģis Valdis
    Sniedze Dzidra
    Speldziņa Dzidra
    Speļģe Regīna
    Sproģe Elvīra
    Staņa Harijs
    Strupulis Uldis
    Studente Rita
    Šēniņa Silvija
    Šēniņs Aivars
    Šīrante Austra
    Šmits Imants
    Tauriņa Gaida
    Tērauda Regīna
    Tērauda Silvija
    Tetere Margarita
    Timermane Ausma
    Trumpe Laimons
    Upmane Rasma
    Vasers Gunārs
    Veide Mirdza
    Veskere Maiga
    Vītola Skaidrīte
    Vizulis Jānis
    Vrubļevska Viktorija
    Zaharova Daina
    Zaiguma Lija
    Zaklauskis Mintauts
    Zaltāne Staņislava
    Zariņa Maija
    Zeltiņa Zaiga
    Zirnīte Vija

1951. gads

    Ādamsone Milija
    Ansone Biruta
    Āre Taiga
    Bāliņš Jānis
    Balode Dzidra
    Baumanis Alfreds
    Beizīters Laimonis
    Bērziņa Lilija
    Bērziņš Jānis
    Bērziņš Osvalds
    Blaumanis Aivars
    Bricmane Aija
    Briede Inta
    Buša Vita
    Bušmane Skaidrīte
    Bušs Helmuts
    Ceplītis Gunars
    Cīrule Biruta
    Desmitniece Daina
    Drīzule Zaiga
    Dubovs Aivars
    Fabrika Marta
    Fūrmanis Zigmunds
    Gārša Harijs
    Horoševska Ilga
    Jundze Inta
    Kalāce Vita
    Kalniete Ilga
    Kaņeps Ernests
    Kazerovskis Jānis
    Knoka Valda
    Kriķis Druvis
    Krūze Ziedīte
    Lipko Jānis
    Makare Skaidrīte
    Mašlakovs Georgs
    Mazīte Elvīra
    Ose Lilija
    Ozoliņš Harijs
    Ozols Jānis
    Peiča Gaida
    Pētersone Ilze
    Plauks Mintauts
    Plūce Ilga
    Priedīte Zeltīte
    Puriņa Gaida
    Putniņa Rita
    Rozīte Valija
    Ruka Vija
    Salmiņa Ilga
    Segliņa Ausma
    Serģe Maija
    Slapjuma Ilga
    Spole Maiga
    Stepe Gunārs
    Strautiņa Ausma
    Stuklis Jānis
    Tīdere Gaida
    Upītis Imants
    Vārtiņš Ilgmārs
    Veinbergs Jānis
    Veinbergs Kārlis
    Vēvere Inta
    Vilnīte Ausma
    Vītola Ilga

1952. gads

    Āķis Imants
    Apinis Ainis
    Auziņa Rūta
    Baiškalna Biruta
    Bērziņa Ilga
    Bērziņa Vija
    Bikara Biruta
    Birnbaums Dainis
    Blaumanis Jānis
    Buldere Juta
    Dzērve Inta
    Grāvītis Visvaldis
    Kauliņa Ausma
    Kļaviņš Imants
    Krūze Biruta
    Ķipens Arvīds
    Laņģis Egils
    Liepiņa Inta
    Liepiņš Gunārs
    Nuķe Ina
    Ozola Ina
    Ozols Ansis
    Pētersone Izolde
    Priedniece Dace
    Pukne Inta
    Putniņa Sarma
    Reinsone Laimdota
    Rozenfelde Ina
    Rūtiņa Guna
    Semjonovs Pēteris
    Sīka Zigurds
    Sprance Maija
    Sproģe Malda
    Staņa Gunta
    Šekavs Valdis
    Trauberga Māra
    Valce Inta
    Vīņauda Aida
    Viņķe Biruta
    Vītiņa Aija
    Vītols Jānis

1953. gads

    Akmentiņa Asja
    Auziņa Biruta
    Baķe Rita
    Balode Regīna
    Bērtiņa Ruta
    Bērziņa Astrīda
    Bērziņš Jānis
    Brengmane Mirdza
    Briedīte Alvīna
    Cakalovs Jānis
    Cēdere Liliana
    Čīka Maiga
    Deiko Valentīna
    Dragone Margrieta
    Dubava Ārija
    Dubavs Tālivaldis
    Freidenfelde Astrīda
    Freimute Lilija
    Gaide Ilgvars
    Gailītis Juris
    Grinberga Rita
    Grundulis Guntis
    Jansone Ruta
    Jauniņa Valda
    Jurģis Andrejs
    Kalniņš Uldis
    Kārkliņa Daila
    Kārkliņa Ruta
    Keggi Lidija
    Krampe Marija
    Ķīsis Maigonis
    Liece Ligita
    Liepiņa Gaida
    Liepiņa Ruta
    Lode Inta
    Lukaiža Daila
    Lutere Dzidra
    Maizīte Valija
    Matveja Līga
    Medne Meta
    Morīte Ruta
    Mutjanko Aleksandrs
    Neļķis Aleksandrs
    Ozoliņš Viesturs
    Ozols Elmārs
    Ploce Inta
    Plūcis Jānis
    Pommers Ģirts
    Priedīte Dzidra
    Priedniece Zaiga
    Remilītis Jānis
    Renga Edīte
    Rudzītis Jānis
    Sālszirne Gaida
    Seisums Aivars
    Semjonova Raisa
    Silava Anna
    Skrodele Astrīda
    Smila Regīna
    Soste Dzidra
    Sproģe Ilga
    Stangainis Jānis
    Staņa Gunārs
    Stepanova Aina
    Stepe Nora
    Šēniņa Aina
    Šēniņš Arnis
    Šice Meta
    Veidiņa Dzintra
    Veršuna Ilona
    Zanders Juris
    Zinģele Astna
    Zvaigzne Rasa
    Zvirbulis Valdis
    Zvirgzdiņa Ilga

1954. gads

    Ābola Aina
    Āboliņš Andrejs
    Āboltiņa Aina
    Abzalone Valda
    Alsiņa Gunta
    Altīte Ērika
    Atvare Dzidra
    Bambelovska Lilita
    Bērziņa Maiga
    Brēmanis Edgars
    Brice Maija
    Briedis Juris
    Budaha Velta
    Cauka Ausma
    Caune Ausma
    Cecere Ilga
    Čivlis Pāvils
    Daija Dzidra
    Driba Raita
    Dzērvīte Ilga
    Eglīte Rūta
    Emse Hilda
    Goris Imants
    Grase Anita
    Grinbergs Kārlis
    Grundule Māra
    Gulbe Ruta
    Ieviņa Vija
    Iļķēna Vaira
    Indriķis Edgars
    Jansone Aija
    Jansone Inta
    Jansons Juris
    Kadiķis Agris
    Kaļķe Ārija
    Kalniņa Ināra
    Karnīte Aija
    Kazaka Gita
    Kondrāte Skaidrīte
    Krištoba Liesma
    Liepiņa Austra
    Liepiņa Rita
    Ločmelis Vitalijs
    Luzika Marta
    Nestro Andrejs
    Ošiņš Jānis
    Pavasara Gaida
    Peiča Astra
    Prāmniece Biruta
    Priedīte Māra
    Puriņa Kaira
    Puriņš Gunārs
    Rācene Elza
    Radiņš Jānis
    Rauziņa Irēna
    Reikters Pēteris
    Riekstiņa Ausma
    Roske Benita
    Rūdzīte Māra
    Rūmīte Mirdza
    Sietiņa Ruta
    Sietiņsone Maija
    Skrīvele Vija
    Slaidiņš Edgars
    Spalviņš Zigurds
    Staņa Dzintra
    Šteimane Gunta
    Švinka Nora
    Timermane Asja
    Tomsone Skaidrīte
    Tūtere Aina
    Vairoga Mudīte
    Valdmanis Eižens
    Vērpele Ilga
    Vilka Biruta
    Zāna Ieva
    Zariņa Inta
    Zemītis Ivars
    Zvejniece Vilma

1955. gads

    Ādamsone Ruta
    Alksne Vija
    Anderosne Dagnija
    Apsīte Rasma
    Azacs Andrejs
    Baķis Edgars
    Birkans Gvido
    Blūma Edīte
    Boitmane Aija
    Bračka Vija
    Budahs Ziedonis
    Bujāns Edgars
    Bundža Dzintars
    Dambe Irēna
    Daulberga Māra
    Dolgaja Daila
    Dreimane Skaidrīte
    Dreimanis Imants
    Driba Ziedonis
    Dzērvīte Maiga
    Freimute Valda
    Grundmanis Imants
    Grundule Rūta
    Jansons Andrejs
    Jursa Ilga
    Kaliksons Laimons
    Kārkliņa Aina
    Katlapa Dzintra
    Kauliņš Ivars
    Kazaka Elga
    Kļaviņa Elza
    Krastiņa Aija
    Krūzītis Jānis
    Kvelde Juris
    Lapiņš Jānis
    Lase Maija
    Lase Mirdza
    Lazdiņa Ieva
    Liepa Zaiga
    Liepiņa Zigrīda
    Lukaiža Lauma
    Magons Imants
    Melcere Biruta
    Martinsone Mirdza
    Mazareviča Ilga
    Millere Austra
    Opmanis Eduards
    Ošiņa Ausma
    Ošiņa Rūta
    Osis Visvaldis
    Ozoliņa Māra
    Pētersone Inta
    Pētersone Mirdza
    Priedīte Ilze
    Priedīte Mārtiņš
    Puriņa Aina
    Resnā Vija
    Rone Vija
    Siliņa Silvija
    Skundriķe Dzidra
    Špīlbergs Jānis
    Spilva Ieva
    Stepanova Ruta
    Staruts Jānis
    Tēcis Ziedonis
    Titāne Valda
    Upeniece Žanna
    Vainovskis Uldis
    Valce Maija
    Vanaga Maija
    Vārtiņš Ojārs
    Živa Aija
    Zivtiņš Uldis

1956. gads

    Ābeltiņa Biruta
    Ābeltiņa Rasma
    Akselrods Namietis
    Andrejeva Valija
    Atvare Inta
    Auziņa Anna
    Auziņa Liene
    Auziņa Silvija
    Bēniņš Juris
    Bērziņa Biruta
    Bērziņa Taiga
    Blūma Zaiga
    Broka Inta
    Būmane Maiga
    Caune Vija
    Cine Gaida
    Daiga Gunars
    Dēliņa Aina
    Desmitniece Zaiga
    Diknere Rūta
    Dreimanis Marģeris
    Driba Biruta
    Dubavs Viesturs
    Dziedātāja Dzintra
    Eglīte Rita
    Elksnīte Aija
    Finarta Līga
    Ģēģere Elza
    Grauze Uldis
    Grigors Laimonis
    Grinberga Rita
    Hļebopašņikova Taiga
    Johansone Biruta
    Kallīte Smaida
    Karakāne Vallija
    Ķeviņš Juris
    Ķipēna Aina
    Kļaviņa Inese
    Krampe Silvija
    Kraukle Gunta
    Krēsliņš Laimonis
    Krieviņš Jānis
    Krīgere Vizma
    Kūlis Imants
    Kuropatkina Melita
    Lāce Ilga
    Lapkasis Guntis
    Lapsa Gunārs
    Leite Ilga
    Liece Andra
    Liepa Jānis
    Liepiņa Ilma
    Liepiņa Ilze
    Lūsiņa Rasma
    Luste Māris
    Mardaka Māra
    Martinsone Rita
    Matveja Milija
    Mežgaile Ruta
    Mincis Ivars
    Ozola Zaiga
    Paeglis Skaidrīte
    Pālēna Ārija
    Palu Selga
    Pētersone Māra
    Plaude Ārija
    Poriņa Zigrīda
    Puriņa Ilga
    Putnieks Jānis
    Putniņš Dzidra
    Raudziņa Aija
    Rudzīte Rūta
    Šaka Arvīds
    Saltups Leonīds
    Senkāns Evgenijs
    Serga Andrejs
    Serģis Juris
    Sīlis Reinis
    Simsone Erna
    Skrodelis Jānis
    Sliede Mirdza
    Štāls Zaiga
    Stālmane Rasma
    Stangaine Māra
    Šustere Maiga
    Teteris Juris
    Timermanis Vitauts
    Valcis Gunars
    Vārsberbs Gunars
    Vāvere Mārīte
    Vecvanaga Valda
    Vērpelis Jānis
    Vilciņa Baiba
    Zirnīte Ārija
    Živa Rūta
    Zute Aija

1957. gads

    Ābelīte Zaiga
    Āboliņš Juris
    Āboliņš Tālivaldis
    Abzalons Andris
    Āķe Aija
    Aleksandrova Roze
    Andersone Ruta
    Atslēga Maija
    Bambelovskis Juris
    Bērtiņš Valdis
    Bērziņa Vija
    Bērziņš Atis
    Bisniece Rita
    Blumbergs Jānis
    Briede Lauma
    Broka Ilze
    Bušs Gunārs
    Čandere Mirdza
    Caune Aldis
    Eglīte Līga
    Freimane Anda
    Freimanis Gatis
    Gaile Ilze
    Ģēģeris Jānis
    Graudiņš Aldis
    Grāvelsina Biruta
    Grūbe Inta
    Grundule Baiba
    Grundule Rasma
    Grudulis Juris
    Hļebopašņikova Ruta
    Jaunzeme Raita
    Jaunzeme Vija
    Jēkabsons Jānis
    Jemeļjanovs Nikolajs
    Kampenusa Aija
    Kaņeps Vilis
    Kauliņš Viesturs
    Kazaka Ilga
    Kazerovska Nanija
    Krieviņa Daina
    Kūle Liesma
    Laidere Rasma
    Lejiete Ausma
    Lejniete Alda
    Liepiņa Aina
    Liepiņa Mirdza
    Liniņa Ausma
    Lubūze Rasma
    Ludbarža Velta
    Lukstiņa Līga
    Lūsiņa Mirdza
    Mālīte Aina
    Mārtiņjēkaba Ārija
    Matīss Kārlis
    Miķelsone Inta
    Millers Modris
    Niklass Jānis
    Niklase Līga
    Nuķe Raita
    Oldermane Gaida
    Ošiņa Ilze
    Ozoliņa Biruta
    Paegle Māra
    Pavēnis Kārlis
    Plaude Biruta
    Ploce Rita
    Priedīte Jānis
    Puriņa Gaida
    Putniece Maija
    Reiktere Ligita
    Roze Baiba
    Rozentals Valdis
    Rudzītis Kārlis
    Rūnika Regīna
    Salmiņa Zaiga
    Šeniņa Gunta
    Sīmane Astrīda
    Simsons Juris
    Šīre Ieva
    Šīre Solveiga
    Šķerbele Ina
    Skarstiņa Ināra
    Spole Ausma
    Stabiņa Aija
    Šteinberga Astra
    Stoka Ārija
    Strods Antons
    Sukure Zigrīda
    Šūmane Milda
    Svile Aija
    Tomsone Vija
    Trumpe Anita
    Vanaga Līga
    Vecgaile Vita
    Veģere Rita
    Vijupe Berta
    Vīksna Jānis
    Vizule Vija
    Vrubļevskis Juris
    Zaķe Rita
    Zanders Jānis
    Zariņa Edīte
    Žeigure Skaidrīte

1958. gads

    Adata Gaisma
    Alksne Valda
    Aļļēna Ausma
    Aļļēns Laimons
    Arnītis Andris
    Bāliņš Paulis
    Baltiņš Visvaldis
    Bērziņa Maruta
    Bērziņa Skaidrīte
    Bērziņa Vera
    Bērziņš Aivars
    Bērziņš Spodris
    Birkhāne Vita
    Ceriņa Vija
    Daija Voldemārs
    Dīcmane Anita
    Dronis Jānis
    Džeriņa Virginija
    Eglītis Juris
    Eglīte Vilma
    Endzeliņa Vija
    Ere Maija
    Geidāne Ilga
    Grāvele Diana
    Grīnberga Ilze
    Grūbe Vaira
    Gurtiņa Ieva
    Jermolājevs Imants
    Kalniņa Dace
    Kalniņa Regīna
    Kalniņa Zane
    Kaspars Gunārs
    Ķipēna Elga
    Krenģelis Jānis
    Krīgere Vija
    Ķūķis Jānis
    Kušķe Ieva
    Laiviņš Ivars
    Leitens Andrejs
    Mardoka Gundega
    Matīse Ilze
    Matule Valda
    Mirķe Biruta
    Mirķis Jānis
    Misāne Rita
    Mize Dzintra
    Nesaule Velta
    Niedra Jānis
    Odiņš Aldis
    Ose Sarmīte
    Ozoliņa Laima
    Pakule Liene
    Pālēna Baiba
    Pēča Maija
    Pencis Uldis
    Penka Vija
    Plūme Brigita
    Poruka Maija
    Priede Aina
    Puķīte Ausma
    Puķīte Silvija
    Puriņa Gunta
    Purmalis Juris
    Rimša Aina
    Šekava Ausma
    Sirmais Ivars
    Skrastiņš Jānis
    Skundriķe Aija
    Slempere Māra
    Šmite Ruta
    Sprance Līga
    Spunde Skaidrīte
    Šteinberga Māra
    Strautmanis Eižens
    Strazdiņa Aija
    Šūpule Rasma
    Sūrīte Biruta
    Talla Biruta
    Teterovska Velta
    Timkovska Eleonora
    Untiķe Maruta
    Vārtiņš Juris
    Vasiļevska Inta
    Vāvers Juris
    Veismanis Jānis
    Veits Juris
    Veščunas Andra
    Vītols Jānis
    Zaļakmentiņa Aina
    Zālīte Anna
    Zālīte Māra
    Zirnīte Anna

1959. gads

    Arājs Jānis
    Auguste Rasma
    Auziņš Andrejs
    Auzukalna Valda
    Avena Anda
    Bajārs Jānis
    Baškere Modra
    Bērziņa Ruta
    Bleikšs Aleksandrs
    Blūme Aina
    Bokmane Velta
    Cine Aija
    Drozda Zinaida
    Eglīte Velga
    Eiklons Jānis
    Eižvertiņa Veronika
    Gaile Ingrīda
    Goba Anita
    Goba Jānis
    Grindulis Juris
    Grundmanis Miervaldis
    Jansons Jānis
    Jēpe Gundega
    Kalēja Valija
    Kalniņa Anita
    Kārkliņa Inta
    Kārkliņa Rita
    Karnīte Vija
    Kazainis Jānis
    Ķirse Rudīte
    Klints Gunta
    Kļaviņa Elza
    Krūklītis Jānis
    Krūmiņa Edīte
    Lesiņa Maija
    Liepiņa Māra
    Liepiņa Māra
    Marauskis Vilnis
    Mārtinsons Jānis
    Medne Zaiga
    Miške Raita
    Ozoliņa Aina
    Peiča Ilze
    Pētersone Anna
    Pinnis Leons
    Piotrovičs Romualds
    Plūce Biruta
    Pozdņaka Valda
    Radziņa Mudīte
    Ramane Skaidrīte
    Raudziņa Velta
    Rauziņš Dzintars
    Rīdiņa Rūta
    Rudka vanda
    Rutkovska Lūcija
    Sērmūksle Anna
    Skrastiņa Astra
    Skujiņš Jānis
    Šostaka Marija
    Staņa Vija
    Strade Ausma
    Tobiase Aija
    Ūdre Austra
    Urbanovičs Leopolds
    Uškaurs Persijs
    Vanags Jānis
    Veise Vaira
    Vilciņa Daina
    Zārdiņš Andrejs
    Zariņš Juris
    Zēla Dzintra
    Zēla Zigurds
    Zemture Dzintra
    Zirne Māra
    Zirnīte Vija
    Zvaigzne Skaidrīte