CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Rekvizīti

Cēsu valsts ģimnāzijas rekvizīti:

 
Maksātājs Cēsu novada pašvaldība
PVN reģ. Nr. 90000031048
Adrese Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu nov., LV 4101
AS SEB banka, konts LV51 UNLA 0004 0131 3083 5
Preču saņēmējs  Cēsu Valsts ģimnāzija, L.Paegles ielā 1, Cēsīs, Cēsu nov.